Vitajte na webovom sídle Spoločného školského úradu vo Dvoroch nad Žitavou!

Štátna školská inšpekcia - kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2017/2018.
Ročný výkaz o digitálnych technológiách v škole za rok 2017. IKT (MŠVVŠ SR) 1-01 do 14.1.2018.


Srdečne Vás vítame na webovom sídle

Spoločného školského úradu

so sídlom vo Dvoroch nad Žitavou.

        Spoločný školský úrad - zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle ustanovení §6, §7 a §9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pričom v obci Dvory nad Žitavou má sídlo Spoločný školský úrad pre obce: Dvory nad Žitavou, Branovo, Bešeňov, Dolný Ohaj, Veľké Lovce, Pozba, Jasová, Kolta, Dedinka, Dubník, Rúbaň, Strekov, Tvrdošovce, Veľký Kýr a od 1. januára 2016 aj pre obec Semerovo.

Spoločný školský úrad:

- rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy ktorej sú zriaďovateľom príslušné obce,

- kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,

- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých sú zriaďovateľom príslušné obce a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,

- poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom sú príslušné obce.

Obec Dvory nad Žitavou

Spoločný školský úrad

Hlavné námestie 6          941 31 Dvory nad Žitavou


silvia.nagyova(at)dvory.sk

+421 35 37 00 779      +421 907 796 773

tibor.szalai(at)dvory.sk

+421 35 37 00 779

+421 915 774 334