2% k funkčným platom pre nepedagogických zamestnancov od 1. 9. - 31.12. 2017

17.07.2017

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2017 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s týmto nariadením vlády sú na internetovej stránke zverejnené aj :

  • normatívne príspevky na rok 2017 pre:
    • školy všetkých zriaďovateľov,
    • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
  • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2017.

Pri výpočte normatívov na rok 2017 určilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne: 85,39% : 14,61%.Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2017 zahŕňajú:

  • dopad 6%-tného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2016 ( V súlade so zákonom č. 217/2016 Z.z., ktorým sa nemí na dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  • finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len nariadenie vlády č. 366/2016 Z.z.) v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017 na zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4% od 1.1.2017,
  • finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. Vzhľadom na túto skutočnosť upozorňujeme školy a ich zriaďovateľov, aby odmeňovanie nepedagogických zamestnancov zabezpečili tak, aby im boli schopní priznať odmeny vo výške 2% priznaného funkčného platu k 1.9.2017 za každý plne odpracovaný mesiac v súlade s čl. I ods. 2 memoranda.

Informácia OZ PŠaV na Slovensku:

Finančné prostriedky pre nepedagogických zamestnancov vysokých škôl vo výške 2 % k funkčným platom vyplácané v termíne od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 budú z úrovne ministerstva školstva rozpísané koncom augusta.

Originálne kompetencie - finančné prostriedky pre nepedagogických zamestnancov školských zariadení vo výške 2 % k funkčným platom vyplácané v termíne od 1. 9. do 31. 12. 2017 majú vo svojich rozpočtoch mestá a obce.