Môže žiak nultého ročníka opakovať ročník?

07.06.2017

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") stanovuje legislatívny rámec pre fungovanie nultého ročníka.

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy (§19 ods. 6 školského zákona).

Do nultého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorého je predpoklad, že jeho zaradením do nultého ročníka sa jeho vývin vyrovná (§ 60 ods. 4 školského zákona).

Úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy.

Platné právne predpisy v oblasti školstva nikde doslovne nevymedzujú, či je možné opakovať nultý ročník, avšak ustanovenia školského zákona veľmi presne vymedzujú, pre ktoré deti je nultý ročník určený.

Obsah vzdelávania v nultom ročníku pripravuje deti na začlenenie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a predpokladá ich postup do 1. ročníka. V prípade potreby je vhodné vykonať po absolvovaní nultého ročníka rediagnostiku a postupovať v súlade s odporúčaniami zariadenia. poradenstva a prevencie.