Národný program rozvoja VV

28.05.2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 25. mája predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV).

Kvalitatívne východiská (hodnotová orientácia) predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému:

Podpora integrácie a inklúzie - inkluzívny fínsky model
Horizontálna integrácia (v rámci stupňa vzdelávania)
Vertikálna integrácia (priepustnosť medzi stupňami vzdelávania)
Zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy

Kvantitatívne východiská (predpoklady, scenáre) predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému:
Budúci demografický vývoj Slovenska
Prognóza vývoja obyvateľstva podľa vekových skupín
Prognóza priestorového rozdelenia obyvateľstva podľa okresov
Odhad finančných nákladov a dopadov reformy
3 druhy opatrení z hľadiska možnosti odhadnúť reformy
Scenáre a predpoklady odhadov ako referenčné rámce pre akčné plány

Komplexný program NPRVV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ministerka-skolstva-predstavila-vychodiska-pre-narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/