V školstve potrebujeme zlepšiť výsledky i financovanie

21.07.2017

Slovenské školstvo oproti najvyspelejším dosahuje podpriemerné výsledky, ktoré sa v posledných rokoch zhoršujú. Výdavky na vzdelávanie sú v porovnaní s najvyspelejšími krajinami dlhodobo nižšie. Napriek tomu, že dostupnosť vzdelávania je vysoká, a až 91% študentov končí najmenej strednú školu, podiel žiakov so slabými výsledkami je jeden z najvyšších medzi krajinami OECD. Z celkových výdavkov na školstvo identifikovali analytici potenciálne úspory v objeme 88 mil. eur (0,1 % HDP). Vytvára sa tak priestor na financovanie opatrení zvyšujúcich hodnotu, ktoré si vyžadujú dodatočné financovanie.
Analytici rezortov financií a školstva sa v rámci ďalšieho kola revízie výdavkov projektu Hodnota za peniaze bližšie pozreli na výdavky a výsledky slovenského školstva. V tomto roku dá Slovensko na vzdelávanie 3,4 mld. eur (4 % HDP, 10 % celkových verejných výdavkov). V pomere výdavkov ku HDP sú výdavky na vzdelávanie oproti krajinám EÚ dlhodobo nižšie, približne o 1 % HDP. V ostatných rokoch sa výdavky postupne približujú k priemeru EÚ, podľa rozpočtu verejnej správy v roku 2020 dosiahnu 11,2 % celkových verejných výdavkov a prevýšia priemer EÚ (10,5%).
Z celkových výdavkov na školstvo identifikovali analytici potenciálne úspory v objeme 88 mil. eur (0,1 % HDP). Vytvára sa tak priestor na financovanie opatrení zvyšujúcich hodnotu, ktoré si vyžadujú dodatočné financovanie. Možné úspory identifikovala revízia najmä v racionalizácii siete základných škôl, ktorá je v dôsledku negatívneho demografického vývoja menej efektívna ako v minulosti, postupnom ukončení schémy kreditových príplatkov a zvyšovaní podielu študentov nepokračujúcich v magisterskom štúdiu.
Revízia navrhuje opatrenia, ktoré majú najväčší potenciál priniesť zlepšenie kvality vzdelávania. Podľa analytikov by sa malo predovšetkým zlepšiť postavenie učiteľov ako hlavného prvku kvality a odmeňovať za preukázateľnú kvalitu. Atraktivitu učiteľského povolania by malo podporiť avizované plošné zvyšovania platov a aj zvýšenie platov pre mladých učiteľov. Správa odporúča dodatočné zvýšenie tarifných miezd pre mladých učiteľov.
Medzi ďalšími navrhovanými opatreniami je ukončenie systému kreditových príplatkov, ktoré vytvorí priestor pre výraznejšie odmeňovanie za preukázateľnú kvalitu. Nevyhnutné je zlepšenie kvality a dostupnosti údajov o výsledkoch škôl, žiakov a absolventov, ako aj reforma procesu akreditácie vysokých škôl. Správa navrhuje budúcim učiteľom viac hodín praktickej prípravy priamo v škole.
Revíziu pripravil spoločný tím analytikov Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Materiál sa zameriava na krátkodobé a výdavkové opatrenia, ďalšie kľúčové reformy predstaví pripravovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania SR - Učiace sa Slovensko. Záverečnú správu revízie výdavkov na vzdelávanie nájdete na tejto stránke.