Zmeny pri používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov

31.08.2017

Novela školského zákona zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony priniesla s účinnosťou od 1.septembra 2017 zmenu pri používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

Učebnice, učebné texty a pracovné zošity sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu; schvaľuje ich ministerstvo školstva.

Učebnice, učebné texty a pracovné zošity na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova schvaľuje štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť.

Pre školy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva schvaľuje učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky pre odborné predmety v zdravotníckych odboroch vzdelávania a vydáva schvaľovaciu doložku ministerstvo zdravotníctva.

Schválená učebnica, učebný text a pracovný zošit obsahujú schvaľovaciu doložku, súčasťou ktorej je určenie lehoty jej platnosti. Ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy jeden rok pred uplynutím určenej lehoty platnosti schvaľovacej doložky zabezpečia odborné posúdenie učebnice, učebného textu, pracovného zošita a učebnej pomôcky a vydajú novú schvaľovaciu doložku alebo zabezpečia vydanie novej učebnice, učebného textu, pracovného zošita a učebnej pomôcky.

Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane učebníc, učebných textov a pracovných zošitov v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo v inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len "schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity") ministerstvo školstva bezodplatne prevedie do správy alebo do vlastníctva alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Príspevok na učebnice sa prideľuje podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom školstva na webovom sídle ministerstva školstva v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov.

K prevodu správy alebo vlastníctva schválených učebníc, schválených učebných textov a schválených pracovných zošitov dochádza dňom ich odovzdania a prevzatia.

Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity ministerstvo školstva na základe objednávky školy podľa edičného plánu na príslušný školský rok bezodplatne prevedie do:

  • a) správy základnej školy alebo strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve,
  • b) vlastníctva:
  1. obce alebo vyššieho územného celku a do správy nimi zriadenej základnej školy alebo strednej školy, ktorá je právnickou osobou,
  2. základnej školy alebo strednej školy, ktorá je právnickou osobou a nie je zriadená obcou, vyšším územným celkom alebo orgánom miestnej štátnej správy,
  3. zriaďovateľa základnej školy, ktorá nie je právnickou osobou.

Rovnaké podmienky platia aj pri prevode správy alebo vlastníctva schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a schválených učebných pomôcok pre odborné predmety v zdravotníckych odboroch vzdelávania a pre odborné predmety v školách ministerstvom zdravotníctva a príslušným ústredným orgánom štátnej správy.

Pozn.: Na nakladanie so schválenými učebnicami, schválenými učebnými textami a schválenými pracovnými zošitmi sa nevzťahuje osobitný predpis - zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Na vzdelávanie v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, možno používať aj učebnice odporúčané ministerstvom školstva. Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva podľa § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení osobitného predpisu.

Podmienky používania učebníc, pracovných zošitov a učebných textov sú upravené v novom §13a školského zákona. Podľa tohto ustanovenia školy majú povinnosť viesť evidenciu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, ktoré boli bezodplatne prevedené alebo na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytlo finančné prostriedky. Školy zodpovedajú za účelné a hospodárne nakladanie s nimi a poskytujú údaje z evidencie ministerstvu školstva. Tieto údaje sú podkladom pre školu na objednávanie učebníc podľa edičného plánu na príslušný školský rok.

Školy poskytujú žiakom učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky do bezplatného užívania na jeden školský rok. Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka zodpovedá za učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky, ktoré mu škola poskytla do bezplatného užívania, a je povinný nahradiť škole ich stratu, zničenie alebo poškodenie. Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, učebné texty, pracovné zošity alebo učebné pomôcky, použije na zakúpenie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov alebo učebných pomôcok. Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.

Podrobnosti o spôsobe používania schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, o ich evidencii, spôsobe a výške náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.