ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu súčasné problémy regionálneho školstva a východiská

11.01.2018

Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo odborný dokument (ako projektový výstup NP CSD II.), ktorý sa venuje súčasným problémom regionálneho školstva a možnostiam ich riešenia z pohľadu miest a obcí.

Pri spracovávaní sa autori sústredili na návrh riešenia aktuálnych problémov v regionálnom školstve z pohľadu obcí, na návrh riešenia problémov v oblasti siete škôl a školských zariadení, ale aj na opatrenia vo vzťahu k sieti škôl, ich financovaniu a zamestnancom.Autorské dielo bolo vypracované v rámci aktivity č. 1 Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. expertným tímom sociálneho partnera Združenie miest a obcí Slovenska. Vyjadruje názory a postoje sociálneho partnera na predmetnú tému.

Publikácia:  https://www.zmos.sk/centrum-socialneho-dialogu-ii-.phtml?id_menu=132341&limited_level=1&stop_menu=124798#me