Materské školy

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie 2016-17780/27322:1-10A0

Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy a  Tvorba školského vzdelávacieho programu - odporúčania

Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie, platné od 1. septembra 2017                  2017-2127/20564:14-10G0


Kritériá hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole


Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole    2016-8139/442:1-10A0


Vypracovanie školského poriadku v materskej škole 2016-15223/19692:1-10A0


Vedenie triednej knihy v materskej škole  2016-15214/19662:1-10A0


Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a jeho vypĺňanie 2016-16694/24177:1-10A0


Materská škola a školské prázdniny 2016-16696/24180:1-10A0


Zásady prijímania detí do materskej školy

Žiadosť o prijatie dieťaťa

Rozhodnutie o zaradení dieťaťa na adaptačný pobyt


VZOR Zriaďovacej listiny materskej školy


VZOR Zriaďovacej listiny súkromnej materskej školy


Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku