Predpisy, smernice

                 Vnútorné rezortné predpisy (klik sem)

Predpisy a smernice pre           MATERSKÉ školy

Predpisy a smernice pre         ZÁKLADNÉ školy


Stanovisko pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci doby platnosti priznaných kreditov.


Usmernenie MŠVVŠ SR pre školy a školské zariadenia upravujúce postup pri realizácii účelových cvičení


Smernica č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov


Smernica č. 23/2017 o súťažiach - Smernica upravuje organizovanie, riadenie a finančné zabezpečenie súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov.


Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2

Všetky verzie NŠFG    klik sem


Smernica č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií        2017-11406/33721:1-40AA


Usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov.