O nás

O nás

      V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečenia výkonu prenesených úloh štátnej správy v školstve a školskej samospráve podľa § 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dohodli starostovia 8 obcí - Dvory nad Žitavou, Tvrdošovce, Jasová, Bešeňov, Strekov, Rúbaň, Dubník a Veľké Lovce - dňa 29. júna 2004 na zriadení spoločného obecného úradu so sídlom v Dvoroch nad Žitavou v rozsahu zákona č.461/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Krajský školský úrad v Nitre rozhodnutim zo dňa 30.06.2004 potvrdil s účinnosťou od 01. júla 2004 zriadenie školského úradu s celkovým počtom 2113 žiakov. Postupne zmluvu podpísali obce Kolta, Pozba, Dolný Ohaj, Veľký Kýr, Dedinka, Semerovo,  01. januára 2018 aj Jatov, Komjatice a Rastislavice.

    Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov zabezpečujúcich úlohy spoločného obecného úradu (SOÚ) a v majetkoprávnych vzťahoch týkajúcich sa SOÚ je starosta obce Dvory nad Žitavou.

     Činnosti obce v oblasti školstva, prenesený výkon štátnej správy, vo veciach odborných činností  a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu odborne zabezpečujú Mgr. Silvia Nagyová a Ing. Tibor Szalai, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa platných zákonov.

 

 .