Základné školy

Dodatky k RUP a ŠVP pre základné školy s účinnosťou od 1. septembra 2017 - klik sem


Vzdelávacie štandardy pre 1. stupeň ZŠ - klik sem

Inovovaný ŠVP - primárne vzdelávanie- s platnosťou od 1. 9. 2015 - klik sem

ŠVP pre prvý stupeň - s platnosťou od 1. 9. 2011 - klik sem


Vzdelávacie štandardy pre 2. stupeň ZŠ - klik sem

Inovovaný ŠVP - nižšie stredné vzdelanie - s platnosťou od 1. 9. 2015 - klik sem

ŠVP pre druhý stupeň - s platnosťou od 1. 9. 2011 - klik sem


Kritériá hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole


Dodatky k RUP a ŠVP pre základné školy s účinnosťou od 1. septembra 2017


Hodnotenie, opravné a komisionálne skúšky, opatrenia vo výchove


Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach


Postup školy pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku


Smernica č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu vydaná MŠVVaŠ SR v súlade s § 4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 182/2017 Z.z.