Metodické pokyny

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím - primárne vzdelávanie

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED - 1 primárne vzdelávanie

Pokyn č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné  štandardy

Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra v šk. r. 2019/2020