Žiaci so ŠVVP

Spoločný školský úrad v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno - pedagogického poradenstva v Nových Zámkoch zorganizoval dňa 22.05.2019 pracovné stretnutie s názvom: Žiaci so ŠVVP očami odborníčok.

Stretnutie sa zameralo na témy, ako Teoretické východiská integrácie - individuálneho začlenenia, dokumentácia žiaka s ŠVVP, asistent vo vzdelávacom procese, najčastejšie problémy pri integrácii a mnoho iných tém.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili 38 pedagogických zamestnancov so 14 základných škôl.

Lektorkami podujatia boli odborníčky so Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva v Nových Zámkoch.