Zákony a ich novelizácie

Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                     (posledná novelizácia  56/2020; 93/2020)

Zákon 56/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (mimoriadne situácie v období školského vyučovania)

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov                             (posledná novelizácia 93/2020)

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                                                         (posledná novelizácia 209/2019)    

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení                                                               (posledná novelizácia 93/2020) 

Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme                                                                                                                                                (posledná novelizácia 470/2019) 

Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                           (posledná novelizácia 470/2019; 381/2019)

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                     (posledná novelizácia 221/2019)

Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach                                       (posledná novelizácia 6/2019)

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                        (posledná novelizácia 221/2019; 112/2018)

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov                                                                                     (posledná novelizácia 18/2018)

Zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch                               (posledná novelizácia  393/2019)

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                   (posledná novelizácia 372/2018)

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov                    (posledná novelizácia   310/2016; 426/2013)

Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon                    (posledná novelizácia 474/2019; 420/2019)

Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce      (posledná novelizácia 380/2019; 375/2019; 319/2019)