Zákony a ich novelizácie

Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   a o zmene a doplnení niektorých zákonov        (posledná novelizácia 209/2018; 365/2018; 440/2015; 375/2018)

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov        (posledná novelizácia 365/2018; 177/2018)

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                                                     (posledná novelizácia 390/2011)

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení                                     (posledná novelizácia 182/2017;367/2018) 

Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme                                                                                                                                      (posledná novelizácia 177/2018) 

Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                              (posledná novelizácia 318/2018)

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach                              (posledná novelizácia 6/2019)

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                          (posledná novelizácia 345/2018; 177/2018)

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov                                                                             (posledná novelizácia 18/2018)

Zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch                      (posledná novelizácia  315/2016)

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov                        (posledná novelizácia 177/2018; 372/2018)

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov      (posledná novelizácia   310/2016; 426/2013)

Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon                        (posledná novelizácia 321/2018)

Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce      (posledná novelizácia 347/2018; 376/2018)