Zákony a ich novelizácie

Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                         (posledná novelizácia 62/2018)

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov          (posledná novelizácia 182/2017; 54/2018)

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                                                     (posledná novelizácia 390/2011)

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení                                                      (posledná novelizácia 182/2017) 

Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme                                                                                                                                      (posledná novelizácia 243/2017) 


Novelizácie


Novelizované právne predpisy platné od 01.11. 2017

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Novelizované právne predpisy platné od 01.09. 2017

Zákon č. 182/2017 Z. z.- novela zákona o financovaní škôl - (zmena zákona 245/2008 Z.z.) - debyrokratizácia, učebnice, schvaľovacia doložka, pracovné zošity, učebné texty. Čl. III - Zákon č. 245/2008 Z. z.                                                                                             Účinnosť: 1. september 2017

Zákon č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení -  Čl.II Zákon č. 596/2003 Z.z.

Zákon č. 182/2017 - čl. I -  novela zákona o financovaní škôl - (zmena zákona č. 597/2003 Z.z.) - asistent učiteľa, doprava, kurz pohybových aktivít v prírode, škola v prírode, učebnice, záujmové vzdelávanie, mimoriadne výsledky žiakov, havarijné situácie, rozvojové projekty, sociálne znevýhodnení žiaci (nenormatívne financovanie).                                                                                                                                                   Účinnosť: 1. september 2017

Zákon č. 177/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  Účelom schválenia je okrem iných ustanovení aj umožniť, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plnoorganizovanej základnej škole so všetkými ročníkmi.  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2018.

185/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.                                                                                                 Účinnosť: 1. september 2017

Zákon č. 182/2017 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.                                                                                             Účinnosť: 1. septembra 2017


Novelizované právne predpisy platné od 01.06. 2017

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 76/2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška    Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (395/2002 Z.z.).

Zákon č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 127/2017 Z. z. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o výberových konaniach (zákon č. 55/2017 Z. z., Zákon. č. 552/2003 Z.z. )


Novelizované právne predpisy platné od 01.01. 2017

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (§9; §10)

Zákon 396/2012 Z. z. fond na podporu vzdelávania

Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§26)

Zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve - koeficienty v prílohe 3 (370/2016 Z. z).

Zákon 301/2005 Z.z. Trestný poriadok §14 trestné činy extrémizmu a práva obvineného (trestné činy extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona č. 300/2005)

Zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch § 42b (315/2016; 38/2017)

Zákon 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu - centrálna správa majetku (315/2016; 38/2017)

Zákon č. 317/2009 Z. z.  § 54; § 55 Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov.

Zákonník práce (311/2001 Z.z.)  (82/2017 Z.z. do 31.05.2017; 95/2017 Z.z. od 01.06.2017)

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti- viac tu

Zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákaz používania drvičov biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je účinný od 1. januára 2017. (zákaz neplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.)

Platnosť I. atestácie u riaditeliek MŠ od 01.01. 2017viac tu alebo 317/2009 Z.z.